KADROVANJE

Organizacijska klima

4.10.2023


Organizacijska klima je vzdušje, ki obstaja na delovnem mestu in ima ogromen vpliv na produktivnost, motivacijo in splošno zadovoljstvo pri delu. Pomembno je ustvariti okolje, kjer zaposleni uživajo v tem kar počnejo in si prizadevajo delovati po svojih najboljših močeh za skupno dobro podjetja.

Organizacijska klima vs kultura

Kaj je organizacijska klima in kaj organizacijska kultura? Kako vplivata druga na drugo?
Preprosto povedano, organizacijska kultura je identiteta vašega podjetja. To so vaše vrednote in norme, ki so se organsko pojavile skozi čas. Pomembno je, kdo ste kot podjetje in kakšno sporočilo želite posredovati svojim zaposlenim in širši skupnosti. Na primer, vaša kultura lahko temelji na vrednotah inovativnosti, kakovosti ali prizadevanju za nenehne izboljšave.
Organizacijska klima pa je pravzaprav podmnožica organizacijske kulture, zato se pojma pogosto zamenjujeta. Vendar je kultura veliko širši pojem. Gre za podobo, ki jo želite promovirati, medtem ko je klima nastalo okolje, ki ga dejansko ustvarite. 
Organizacijsko kulturo si lahko predstavljajte kot »osebnost« vašega podjetja, organizacijsko klimo pa kot »razpoloženje« v podjetju.

Značilnosti organizacijske klime
Nekatere ključne značilnosti organizacijske klime vključujejo:
Slog vodenja
Kako vodje upravljajo in komunicirajo s svojimi zaposlenimi pomembno vpliva na organizacijsko klimo. Učinkovito vodenje spodbuja zaupanje, spoštovanje in odprto komunikacijo ter ustvarja pozitivno delovno okolje.
Komunikacija
Odprta, transparentna in jasna komunikacija med zaposlenimi in vodstvom pomaga spodbujati zdravo organizacijsko klimo. Zagotavlja, da so vsi seznanjeni s pričakovanji, cilji in organizacijskimi spremembami.
Organizacijska kultura
Temeljne vrednote, prepričanja in norme, ki opredeljujejo organizacijo, oblikujejo njeno klimo. Močna, pozitivna kultura spodbuja občutek pripadnosti in skupnega namena zaposlenih.
Podpora in priznanje
Zaposleni, ki čutijo podporo in priznanje za svoja prizadevanja, bodo bolj zavzeti in zadovoljni s svojim delovnim okoljem. Povratne informacije, priznavanje dosežkov in ponujanje priložnosti za rast prispevajo k pozitivni organizacijski klimi.
Vključevanje zaposlenih
Ko imajo zaposleni glas pri odločanju in se jih spodbuja k oblikovanju organizacije, se počutijo bolj vključene v njen uspeh, kar lahko izboljša organizacijsko klimo.
Ravnovesje dela in zasebnega življenja
Organizacije, ki dajejo prednost ravnotežju med poklicnim in zasebnim življenjem ter zagotavljajo prožnost delovnih ureditev, prispevajo k pozitivni klimi z zmanjševanjem stresa in spodbujanjem dobrega počutja zaposlenih.
Timsko delo in sodelovanje
Spodbujanje sodelovanja in timskega dela med zaposlenimi spodbuja občutek tovarištva in skupne odgovornosti.
Fizično delovno okolje
Fizični vidiki delovnega mesta kot so postavitev pisarne, razsvetljava in ergonomija vplivajo na organizacijsko klimo. Udobno in funkcionalno delovno okolje lahko poveča zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih.
Avtonomija
Zagotavljanje avtonomije zaposlene lahko opolnomoči in prispeva k pozitivni organizacijski klimi.
Pravičnost 
Zagotavljanje poštene in pravične obravnave zaposlenih v smislu plačila, priložnosti in obravnave s strani vodstva, krepi zaupanje in spodbuja zdravo organizacijsko klimo.
 
Prednosti vzpostavitve pozitivne organizacijske klime
Vzpostavitev pozitivne organizacijske klime ima lahko številne koristi tako za zaposlene kot za organizacijo kot celoto. Tukaj je pet ključnih prednosti:
Večja zavzetost zaposlenih
Pozitivna organizacijska klima spodbuja zaposlene k večji angažiranosti pri delu. Čutijo pripadnost, motivacijo in zavezanost organizaciji, kar vodi k večji produktivnosti in boljši uspešnosti.
Izboljšano zadovoljstvo pri delu
Zaposleni so običajno bolj zadovoljni s svojim delom, če je delovno okolje spodbudno in vključujoče ter spodbuja odprto komunikacijo. Zadovoljstvo pri delu lahko privede do manjše fluktuacije, manjše odsotnosti z dela in povečane zvestobe organizaciji.
Izboljšano sodelovanje in timsko delo
Pozitivna organizacijska klima spodbuja kulturo sodelovanja in timskega dela med zaposlenimi. To lahko vodi do izboljšanega reševanja problemov, inovativnosti in splošne učinkovitosti v organizaciji.
Večje zadrževanje zaposlenih
Zaposleni bodo bolj verjetno ostali v organizaciji s pozitivnim vzdušjem, saj se počutijo cenjene, podprte in vključene v svoje delo. Visoka stopnja zadrževanja zaposlenih zmanjša stroške povezane z usposabljanjem novo zaposlenih, kar vodi k dolgoročnim prihrankom stroškov za organizacijo.
Boljša organizacijska uspešnost
Zavzeti in zadovoljni zaposleni bodo bolj verjetno produktivni, inovativni in predani doseganju organizacijskih ciljev. To pomeni izboljšano splošno uspešnost, kar ima za posledico večjo donosnost in konkurenčno prednost na trgu.
 
Kako izboljšati organizacijsko klimo?
Izboljšanje organizacijske klime zahteva sistematičen pristop k oceni trenutnega stanja, identifikaciji področij za izboljšave in uvedbi sprememb, ki podpirajo vrednote in cilje organizacije. Tukaj je nekaj korakov za izboljšanje organizacijske klime:
Razvijte vedenje, ki odraža vrednote in cilje podjetja: Zagotovite, da vsi zaposleni komunicirajo in razumejo vrednote in cilje podjetja. Uskladite politike, postopke in pričakovanja podjetja s temi vrednotami in spodbujajte vedenje, ki jih podpira.
Izvedite program priznanja zaposlenih, priznajte dosežke zaposlenih s formalnimi in neformalnimi programi priznanja. To lahko vključuje nagrade na podlagi uspešnosti ali preproste izraze hvaležnosti s strani vodij.
Spodbujajte avtonomijo: Opolnomočite zaposlene tako, da jim omogočite sprejemanje odločitev in jim zaupate, da bodo učinkovito upravljali svoje naloge. To lahko poveča motivacijo, angažiranost in splošno zadovoljstvo pri delu.
Razvijte vodstvene sposobnosti: Investirajte v programe za razvoj vodenja, da boste vodjem pomagali izboljšati veščine komunikacije, empatije, odločanja in reševanja konfliktov. 
Ustvarite boljše delovno okolje: Ocenite fizični delovni prostor in naredite izboljšave za izboljšanje udobja, funkcionalnosti in estetike. To lahko vključuje zagotavljanje ergonomskega pohištva, izboljšanje osvetlitve ali ustvarjanje prostorov za sodelovanje in sprostitev.
Spodbujajte usposabljanje in razvoj na vseh ravneh podjetja.
Ustvarite pozitivno delovno okolje in spodbujajte zaposlene, da razvijejo zdravo ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem.
Spodbujajte timsko delo, sodelovanje in komunikacijo med oddelki.
Delite redne povratne informacije z zaposlenimi v zvezi z uspešnostjo. Povejte jim, kaj delajo dobro in kje se lahko še izboljšajo.
Spodbujajte kulturo pripadnosti in vključenosti in zagotovite, da se vsi zaposleni počutijo cenjene in podprte.

Kaj je kontrolni seznam organizacijske klime?
Kontrolni seznam organizacijske klime je orodje, ki ga organizacije uporabljajo za ocenjevanje in vrednotenje različnih vidikov svojega delovnega okolja. Kontrolni seznam pomaga prepoznati področja, ki jih je treba izboljšati in služi kot načrt za ustvarjanje pozitivne organizacijske klime. 
Kaj vključiti v kontrolni seznam organizacijske klime? Vsebina kontrolnega seznama organizacijske klime se lahko razlikuje glede na posebne potrebe in cilje organizacije. Navedenih je nekaj pogostih področij, ki jih je treba upoštevati pri ustvarjanju kontrolnega seznama:

Slog vodenja
Ali so vodje dostopni in podpirajo?
Ali učinkovito komunicirajo s svojimi ekipami?
Ali obstaja jasna vizija in usmeritev za podjetje?

Komunikacija
Ali znotraj organizacije obstaja odprta in transparentna komunikacija?
Ali so zaposleni obveščeni o pomembnih odločitvah in spremembah?
Ali se zaposleni počutijo udobno, ko delijo svoje ideje?

Podpora in priznanje
Ali imajo zaposleni na voljo potrebna sredstva za učinkovito opravljanje svojega dela?
Ali obstaja sistem priznavanja in nagrajevanja dosežkov zaposlenih?
Ali se zaposlene spodbuja, da razvijajo svoje sposobnosti in poklicno rastejo?

Vključevanje zaposlenih
Ali so zaposleni vključeni v procese odločanja?
Ali lahko prispevajo k ciljem in strategijam organizacije?
Ali med člani ekipe obstaja občutek skupnega lastništva in odgovornosti?

Ravnovesje dela in zasebnega življenja
Ali organizacija spodbuja zdravo ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem?
Ali je zaposlenim zagotovljena prožnost pri ureditvi dela?
Ali obstajajo politike, ki podpirajo dobro počutje zaposlenih?

Timsko delo in sodelovanje
Ali je timsko delo cenjeno in spodbujano v organizaciji?
Ali imajo zaposleni priložnosti za sodelovanje in izmenjavo idej?
Ali obstaja kultura zaupanja in spoštovanja med člani ekipe?

Fizično delovno okolje
Je delovni prostor udoben, funkcionalen in estetsko prijeten?
Ali so zaposlenim na voljo ustrezni prostori in viri?
Ali je delovno okolje varno in dobro vzdrževano?

Avtonomija
Ali je zaposlenim dana avtonomija nad njihovim delom?
Ali obstaja ravnotežje med nadzorom in neodvisnostjo zaposlenih?
Ali se zaposleni počutijo pooblaščene za sprejemanje odločitev?

Pravičnost 
Ali vodstvo obravnava zaposlene pravično v smislu plačila, priložnosti in obravnave?
Ali obstaja zavezanost k raznolikosti in vključenosti znotraj organizacije?
Ali se politike in postopki dosledno uporabljajo v celotni organizaciji?


Organizacijska klima pomembno vpliva na počutje in produktivnost zaposlenih, kar pa na koncu vpliva  tudi na uspeh podjetja. Pozitivno vzdušje, ki ga zaznamujejo psihološka varnost, zadovoljstvo pri delu, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter podpora zaposlenih, spodbuja visoko angažirane in motivirane zaposlene. Po drugi strani pa to povečuje produktivnost, sodelovanje in inovativnost, kar prispeva k splošni uspešnosti in uspehu podjetja.