INTERVJUJI

Nina Kraševec, Filc d.o.o.

7.5.2024


Kadrovikom različnih slovenskih podjetij vsak mesec zastavimo nekaj vprašanj na temo kadrovanja. V mesecu maju je nanje odgovorila Nina Kraševec, vodja kadrovske službe v podjetju Filc d.o.o.

1. Vloga kadrovskega managerja se je v zadnjih letih spremenila in prilagodila spreminjajočemu se trgu dela? Kakšen je vaš pogled na prihodnost kadrovskega managementa?

Vloga kadrovskega managerja se je zagotovo spremenila, saj se je trg dela prilagajal hitrim tehnološkim spremembam, globalizaciji in spremembam v delovnih praksah. Danes je ključno voditi podjetje skozi dinamično okolje, pri čemer je poudarek na zadržanju talentov, njihovem razvoju in ustvarjanju kulture, ki spodbuja inovativnost, prilagodljivost ter sodelovanje.

2. V vaši vlogi kadrovskega managerja se ukvarjate s številnimi vidiki upravljanja kadrov. Kateri so najpomembnejši izzivi, s katerimi se soočate pri svojem delu?

Med najpomembnejše izzive spadajo pridobivanje in zadrževanje talentov, razvoj vodstvenih sposobnosti, upravljanje raznolikosti in vključenosti ter zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih v dinamičnem delovnem okolju.

3. Raznolikost, pravičnost in vključenost na delovnem mestu postajajo vedno bolj pomembne teme.  Kako skrbite za zagotavljanje raznolikosti in vključevanja v podjetju? Kako aktivno prispevate k razvoju enakih priložnosti za vse zaposlene?

Zagotavljanje raznolikosti in vključenosti je ključno za uspeh podjetja. Aktivno se zavzemamo za izboljšanje raznolikosti zaposlenih preko pravičnih postopkov zaposlovanja, zagotavljanja enakih priložnosti za vse ter spodbujanja kulture spoštovanja in sodelovanja. 

4. Kako se vaše podjetje spopada z izzivi upravljanja s talenti in kakšne inovativne prakse ali strategije uporabljate za privabljanje in zadrževanje najboljših kadrov?

Za spopadanje z izzivi upravljanja s talenti uporabljamo strukturirano uvajanje z mentorstvom za novo zaposlene in premeščene sodelavce, redno izvajamo razvojne pogovore med vodjo in zaposlenimi, kjer se identificirajo razvojne in izobraževalne potrebe, izvajamo programe razvoja vodstvenih sposobnosti in zaposlene spodbujamo k njihovemu strokovnemu razvoju ter jim pri tem pomagamo. Ponujamo konkurenčne ugodnosti in razvojne priložnosti, odkar smo od leta 2020 del mednarodne skupine Freudenberg pa tudi pridobivanje mednarodnih izkušenj. Zavedamo se, da imajo zadovoljni zaposleni največji vpliv na mnenje o privlačnosti delodajalca za bodoče sodelavce in sodelavke, zato skrbimo za dobre delovne pogoje in vzdušje med zaposlenimi. Do sedaj je bil najuspešnejši kanal pridobivanja novega kadra ravno sistem priporočil naših sodelavcev.

5. Kako ocenjujete in izboljšujete zadovoljstvo zaposlenih v podjetju ter kako se odzivate na njihove potrebe in povratne informacije?

Za ocenjevanje in izboljševanje zadovoljstva zaposlenih v podjetju uporabljamo različne pristope, ki se osredotočajo na neposredno komunikacijo in spremljanje delovnega okolja, pri tem pa skrbimo, da ustvarjamo klimo, kjer se zaposleni počutijo varne izraziti svoja mnenja in predloge.  Tako kadrovska služba kot vodje izvajamo pogovore z zaposlenimi, kjer se osredotočamo na njihovo zadovoljstvo, potrebe, cilje in izzive. S tem pristopom dobimo neposreden vpogled v njihove izkušnje in mnenja ter identificiramo morebitne težave ali izboljšave. Naš cilj je hitro odzivanje na potrebe in povratne informacije zaposlenih. Ko prepoznamo težave ali pomisleke, takoj ukrepamo, da jih naslovimo in poiščemo rešitve. To lahko vključuje spremembe v politikah, postopkih ali delovnih praksah, ki izboljšajo delovno izkušnjo zaposlenih. S temi pristopi si prizadevamo za kontinuirano izboljševanje zadovoljstva zaposlenih in ustvarjanje delovnega okolja, ki spodbuja motivacijo, produktivnost in dobro počutje zaposlenih.
Zadovoljstvo zaposlenih redno merimo tudi preko anket in povratnih informacij ter na podlagi rezultatov izvajamo izboljšave in prilagoditve.

6. Kakšen je vaš pristop k razvoju in usposabljanju zaposlenih? Kako spodbujate njihov strokovni in osebni razvoj?

V Filcu imamo implementirane kadrovske procese »Talent & Performance management«. En del procesa je namenjen postavljanju ciljev in ocenjevanju delovne uspešnosti, medtem ko je drugi namenjen prepoznavanju razvojnih potreb in potreb po usposabljanju. Vodja in zaposleni se na razvojnem pogovoru pogovorita in skupaj oblikujeta osebni razvojni načrt, ki je prilagojen poklicnim ciljem zaposlenega, interesom in trenutnim kompetencam. 
Spodbujamo strokovni in osebni razvoj zaposlenih preko programov usposabljanja, mentorstva in priložnosti za napredovanje znotraj podjetja. 

7. Kako merite uspeh vašega oddelka in svojega dela kot kadrovskega managerja? Kateri ključni kazalniki uspeha so pomembni za vas?

Uspeh oddelka kadrov merimo preko ključnih kazalnikov, kot so stopnja zadržanja zaposlenih, čas zapolnitve prostih delovnih mest, uspešnost programov usposabljanja ter zadovoljstvo zaposlenih.

8. Kako se prilagajate spremembam v zakonodaji in predpisih na področju kadrovskega managementa, in kako te spremembe vplivajo na vaše delo?

Spremembe v zakonodaji in predpisih na področju kadrovskega managementa so ključni dejavnik, ki ga nenehno spremljamo in upoštevamo pri našem delu. Kot vodja kadrovske službe se redno posvetujem s pravnimi strokovnjaki in spremljam novice ter posodobitve zakonodaje, ki se nanašajo na področje delovnih razmerij.
Vsaka sprememba v zakonodaji lahko vpliva na naše postopke in prakse v zvezi z zaposlovanjem, usposabljanjem, plačami in drugimi kadrovskimi vidiki. Zato takoj, ko je sprejeta nova zakonodaja ali so spremenjeni predpisi, se lotimo analize njihovega vpliva na naše delo in preučimo, kaj je potrebno prilagoditi ali spremeniti. Spremembe v zakonodaji lahko zahtevajo tudi dodatno usposabljanje zaposlenih ali prilagoditev notranjih postopkov in politik. Naš cilj je zagotoviti, da smo vedno skladni z zakonodajo in da zagotavljamo najvišje standarde poštenosti, varnosti in pravic zaposlenih.
Kljub izzivom, ki jih prinašajo spremembe v zakonodaji, pa jih tudi vidimo kot priložnost za izboljšanje naših praks in dvig standardov v kadrovskem managementu. 

9. Kako sodelujete z vodstvom in ostalimi oddelki v podjetju, da zagotovite usklajenost kadrovske strategije s celotno poslovno strategijo?

Aktivno sodelujem pri pripravi kadrovske strategije na globalnem nivoju skupine Freudenberg Performance Materials, moja naloga pa je, da jo lokalno prilagodimo in prenesemo v Filcu v prakso. Sama sem članica ožje vodstvene ekipe in se o kadrovskih tematikah redno pogovarjamo na naših kolegijih, tesno pa sodelujem tudi z ostalimi vodji, da zagotovimo usklajenost kadrovske strategije s poslovno strategijo.

10. Kako se vaša ekipa spopada z izzivi v zvezi s trajnostnim upravljanjem človeških virov in kakšne ukrepe izvajate za spodbujanje odgovornega in trajnostnega poslovanja v okviru kadrovskega upravljanja?

Trajnostno upravljanje človeških virov vključuje skrb za dobrobit zaposlenih, okolja in skupnosti, v kateri podjetje deluje, ob hkratnem zagotavljanju dolgoročne uspešnosti podjetja. Neizogibno je, da se soočamo z izzivi, kot so ohranjanje zdravja in varnosti zaposlenih, spodbujanje uravnoteženega in zdravega delovnega okolja ter zagotavljanje enakih priložnosti za vse zaposlene. S tem se spopadamo z nenehnim ozaveščanjem, usposabljanji, promocijo trajnostnih praks ter programi dobrega počutja zaposlenih.

11. Kako se razvijate kot kadrovik in kako poskrbite, da ste vedno seznanjeni z najnovejšimi trendi in praksami na področju HR? Kaj bi svetovali drugim, ki želijo slediti karieri v kadrovskem upravljanju, glede na vaše izkušnje?

Nenehno se izobražujem in spremljam najnovejše trende in prakse v kadrovskem managementu preko udeležbe na seminarjih, konferencah ter branja strokovne literature. Prednost mednarodnega podjetja je tudi v tem, da se kadroviki iz različnih držav redno srečujemo in si izmenjujemo izkušnje in dobre prakse. Dvakrat letno se srečamo tudi v živo na naših internih kadrovskih konferencah s čimer se ne krepijo samo strokovna znanja temveč tudi naše vezi ekipne povezanosti.

12. Kaj vam je najbolj všeč pri vašem delu kot kadrovski manager? Kateri vidik vaše vloge vas najbolj izpolnjuje?

Najbolj me izpolnjuje možnost vplivanja na razvoj ljudi in organizacije ter soustvarjanje pozitivnega delovnega okolja, kjer se zaposleni počutijo cenjeni in motivirani za doseganje skupnih ciljev.