KADROVANJE

Ste pripravljeni na poslovanje v digitalni dobi?

2.9.2022


Živimo verjetno v najbolj transformacijskem času v človeški zgodovini. Prihodnost je videti izjemno zahtevna in dinamična, z motnjami (t. i. disruption) v vsem in vsepovsod kot “novim normalnim”.Znani futurolog in preučevalec voditeljstva Keith Coats pravi, da je pri izbiri poslovnih pristopov, ustrezne korporativne kulture oz. stilov vodenja, vedno ključno dobro poznati kontekst, v katerem živimo in delujemo.

Kakšen pa je naš trenutni in kakšen bo prihajajoči poslovni kontekst oz. poslovno okolje, v katerem delujemo oz. bomo delovali?

Kako poslovati v takšnem hiperdinamičnem in prepletenem (poslovnem) okolju? Ali ta spreminjajoči se kontekst vpliva tudi na naše poslovanje, organizacijsko kulturo, voditeljstvo, njegove kompetence in sloge vodenja? Vsekakor!

In kateri so ti ključni poslovni trendi, ki zaznamujejo in predrugačijo/spreminjajo naše današnje in prihodnje poslovanje?

 • Hitrost sprememb v današnjem in prihodnjem (poslovnem) okolju je vedno bolj nepredstavljiva: v čudoviti knjigi Moonshots avtor Naveen Jain omenja, kako hitro se je v zadnjih stotih letih podvojila količina vsega znanja na svetu: leta 1920 se je to zgodilo na 100 let, v letu 1950 že na 25 let, v letu 2020 se znanje podvoji na 12 mesecev in v dobi interneta stvari (Internet of Things – IoT, op. p.) vsakih 12 ur.

 • Postajamo vedno starejši: demografsko drevo Slovenije in Evrope se bo od leta 1980 do leta 2050 spremenilo iz oblike smreke v obliko vaze: če oblika smreke predstavlja demografsko situacijo, ko je največji odstotek prebivalstva v starosti okoli 25 do 30 let, predstavlja oblika vaze situacijo, ko je največ prebivalcev starih čez 65 oz. 70 let.

 • Vzporedni svetovi: vedno bolj kombiniramo klasični in virtualni svet, ne samo v zasebnem življenju, temveč vedno bolj tudi v poslovnem okolju, kar je koronavirusna kriza samo še pospešila.

 • Singularnost do leta 2045? 2029 je leto, za katero je znani futurist Ray Kurzweil (v zadnjih tridesetih letih se je uresničilo kar 86 odstotkov njegovih napovedi) napovedal, da bo umetna inteligenca opravila veljavni Turingov test in s tem dosegla človeško raven inteligence. Obenem pa je leto 2045 določil za leto singularnosti, ko bo t. i. nebiološka inteligenca, ustvarjena v tistem letu, milijardokrat močnejša kot vsa človeška inteligenca danes.

 • Tehnologije DARQ: tehnologija veriženja podatkovnih blokov, umetna inteligenca, razširjena resničnost, kvantne tehnologije in kvantni računalniki… gre za tehnologije, ki se združujejo v kratici DARQ in bodo zelo pomembno zaznamovale naše prihodnje delovanje, tako poslovno kot zasebno.

 • Industrija 5.0: bo izboljšala ustvarjalnost in inovativnost človeškega uma z naprednimi, digitalnimi industrijskimi procesi.

 • Čustvena umetna inteligenca (emotional AI, op. p.): prinaša čustveno inteligenco v digitalni svet: s ciljem, da omogočimo ljudem, da obdržijo svojo človeškost, ko delujejo v kibernetskem svetu in na drugi strani, da humaniziramo tehnologijo (preden ona čisto dehumanizira nas).

Kultura kot pospešek vaši poslovni preobrazbi v času digitalnega poslovanja?

Digitalna poslovna preobrazba je ključ do poslovne konkurenčnosti na današnjem izredno spreminjajočem se in vse bolj zahtevnem poslovnem okolju. Le-ta s svojimi značilnostmi in s hitro razvijajočo se digitalno tehnologijo zahteva tudi drugačen tip organizacije in njenega delovanja, kar pomeni spremembo njene organizacijske kulture.

Poslovno okolje je danes izjemno kompleksno in zahtevno, saj zahteva celovito obvladovanje informacij, izražena je močna potreba po pridobivanju novih znanjih, na trg pa poleg tega prihaja hitreje in več konkurenčnih proizvodov in storitev, kot je bilo to zaznati v preteklosti. Vse to spodbuja organizacije v hiter razvoj svoje ponudbe in to v težjih pogojih, saj smo priča različnim poslovnim motnjam, kot je pojav Covida 19, vojn v naši bližini, energetski draginji,  ipd.  

Zato je digitalizacija in organizacijska inovativnost nujen predpogoj, da lahko odgovorimo na izzive. Če smo prej govorili o trendih, danes lahko govorimo o nujnosti. Tistim podjetjem oz. organizacijam, ki so (bodo) pravočasno prepoznali koristi in uporabili nove napredne digitalne tehnologije in rešitve ter jih bodo učinkovito uporabljale, bodo zmagovale v konkurenčnem boju. Če to zamudimo, bo zaradi zaostanka, naše poslovanje še bolj zaostreno. Ni več vprašanje, ali bi ali ne bi vlagali v digitalizacijo in inovativnost. Spraševati se moramo predvsem, kako hitro in učinkovito bomo izvedli digitalno poslovno preobrazbo.    

Organizacijska kultura predstavlja najmehkejši del digitalne poslovne preobrazbe, a hkrati predstavlja njen najbolj trden temelj in podlago, ki odločilno vpliva na globino poslovnega dela preobrazbe in s tem na njeno uspešnost. Znani izrek P. Druckerja: »Kultura poje strategijo za zajtrk!«, velja tudi za poslovne preobrazbe v času digitalnega poslovanja. Konec koncev je le-ta del poslovne strategije, o kateri govori ta eden največjih gurujev managementa. Oz. bi lahko njegov citat, zaradi specifičnih značilnosti digitalne ekonomije (ki kar kličejo po drugačnih karakteristikah organizacijske kulture), lahko nadgradili v naslednji smeri: »Kultura in strategija naj pojesta zajtrk, kosilo in večerjo skupaj.«

Kakšna pa je uspešna organizacijska kultura, ki zagotavlja pospešek vaši poslovni preobrazbi v času digitalnega poslovanja? Katere so njene ključne karakteristike?

Organizacijska kultura ni neka skrivnostna, nevidna prisotnost. Organizacijska kultura nastane in se oblikuje skozi čas. In ko je to njeno oblikovanje ustrezno razvito, postane organizacijska kultura tista pozitivna sila za sposobnost organizacije, da se spremeni, uči, prilagaja in deluje.

Organizacije naj spremembo kulture obravnavajo kot potencial -> silo, ki jim bo omogočila uresničitev njihovih digitalnih ambicij in s pomočjo katere bodo imeli pogum in jasnost, da se bodo z njo lotili digitalne poslovne preobrazbe enako močno in disciplinirano, kot se s tem že leta srečujejo pri operativnih poslovnih preobrazbah.

Pri tem naj imajo organizacije v mislih to, da je sprememba organizacijske kulture postopen proces, ki zahteva potrpljenje, sistematičen razvoj in vztrajnost, zato se le ta ne zgodi čez noč.

Organizacijska kultura obsega vrednote in značilne sklope vedenj, ki določajo, kako se stvari v organizaciji naredijo. Sodobna organizacijska kultura v poslovanju digitalne ekonomije daje sodelavcem smernice za ustrezno ravnanje in sprejemanje odločitev, s katerimi pospešujemo doseganje ciljev integrirane poslovno digitalne strategije.

S tem pa se v organizaciji (in njenem celotnem poslovnem ekosistemu) pojavlja močna potreba tudi po spremembi navad, ritualov, načinov dela in dosedanjih pravil, kar v praksi pomeni preoblikovanje organizacijske kulture. V vsakodnevno poslovno prakso moramo uvesti nove vrednosti in razvijati nova znanja ter kompetence. 

Predvsem z uvajanjem novih kulturoloških vrednot v vsakdanjo poslovno prakso. Če teh vrednot ne vgradimo v vsakodnevno poslovno prakso bo digitalna poslovna preobrazba neuspešna. Tudi projekti digitalizacije so namreč lahko pod vprašanjem, če pri tem ne odstranimo dveh pomembnih ovir oz. strahov: 

 • strah naših sodelavcev pred novo tehnologijo ter 

 • strah sodelavcev pred tem, da jim bodo nove tehnologije vzele delo.  

Katere pa so tiste nove kulturološke vrednote in karakteristike, ki bodo vaši organizaciji zagotovile pospešek in uspešno dolgoročno poslovanje v pogojih digitalne ekonomije?

Karakteristike sodobne organizacijske kulture v digitalni ekonomiji

Da pa bi lahko govorili o dobro razviti organizacijski kulturi v digitalni ekonomiji, mora organizacija razviti vrednote in poslovne prakse, ki v ospredje postavljajo predvsem njeno hitro odzivnost na potrebne spremembe in močno odpornost na poslovne motnje iz okolja. 

V prvi vrsti  je torej pomembna visoka agilnost organizacije in pozitiven odnos do hitrih sprememb. Na področju vodenja je smiselno intenzivno izvajati kontinuirane procese opolnomočenjem sodelavcev in zagotavljanje visoke stopnje njihove avtonomije. Ključna kulturološka vrednota, brez katere bomo težko uspešni v sedanjem (in prihodnjem) času, pa je zanesljivo prebojno inoviranje s kupcem in za kupca.   

Pri tem moramo razviti visoko senzibilnost in odzivnost na potrebe kupca, razvoj digitalnega voditeljstva, inoviranje in ustvarjanje prebojnih idej, pozitiven odnos sodelavcev do uvajanja novih (naprednih) digitalnih tehnologij in vrhunsko izkušnjo zaposlenih z organizacijo.

Kljub temu da je udejanjanje organizacijske kulture odgovornost vsakogar v organizaciji, pa so voditelji prihodnosti tisti, ki naj začnejo tiste spremembe organizacijske kulture, ki navdihujejo njihovo organizacijo preusmerjati v sodobno organizacijsko kulturo – takšno, ki je praktično »obsedena« s kupci, empatična, agilna, eksperimentalna in sodelovalna.

Razvoj organizacijske kulture ni samo površinski popravek dela delovanja organizacije, temveč korenit in sistemski proces. Globoka in temeljita sprememba, kot je to digitalna poslovna preobrazba, potrebuje okolje, ki je pozitivno naravnano, da bi zagotovilo podlago za:

 • osredotočenost na kupca in

 • naravnanost na ustvarjanja vrednosti zanj,

 • uvajanje digitalnih tehnoloških inovacij,

 • nadpovprečno izkušnjo zaposlenih,

 • spodbujanje povezovanja in partnerstev na nivoju celotnega poslovnega ekosistema.

Da bi organizacija vzpostavila takšno okolje, potrebuje ozaveščene, motivirane in zavzete sodelavce, ki bodo značilnosti tovrstne organizacijske kulture gradili skozi delovanje vsakega posameznika. V nasprotnem primeru bodo organizacije imele pri svoji poslovni preobrazbi v pogojih digitalnega poslovanja velike težave. 

Lahko so si organizacijske kulture med posameznimi organizacijami podobne, lahko temeljijo na podobnih značilnostih, vendar si niso enake. Na drugi strani tudi ne obstaja univerzalna – idealna – organizacijska kultura.

Vsaka organizacija namreč gradi sebi lastno organizacijsko kulturo. S spregledom načrtnega razvoja ustrezne sodobne organizacijske kulture za poslovanje v digitalni ekonomiji, tvegate tudi uspešnost vaše poslovne preobrazbe v času dinamične digitalne ekonomije.

avtorja prispevka:
Roman Klarič in mag. Janez Žezlina
Svetovalca in poslovna coacha

E: roman.klaric@resultant.si
E: janez.zezlina@ecg.si