Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

  Zaposlovanje delavcev

  27.11.2012
  Zaposlovanje

  Zaposlovanje

  Pri izbiri kandidata, s katerim bo sklenil pogodbo o zaposlitvi delodajalec, mora upoštevati prepovedi glede sklepanja pogodbe o zaposlitvi (ne more je npr. skleniti z osebo, mlajšo od 15 let) in spoštovati omejitve, ki mu jih v izbirnem postopku postavlja Zakon o delovnih razmerjih (npr. javna objava prostega delovnega mesta, prepoved diskriminacije idr.).

  Prvi pogoj za pravilno izpeljan postopek zaposlitve je javna objava prostega delovnega mesta, ki je obvezna. Zahtevi za javno objavo je zadoščeno tudi z objavo v prostorih Zavoda za zaposlovanje. Delodajalec mora v primeru, da ima zaposlene delavce s krajšim delovnim časom od polnega ali za določen čas, ob novem zaposlovanju za nedoločen čas ali s polnim delovnim časom o prostih delovnih mestih oz. o objavi prostih delovnih mest obvestiti svoje delavce na oglasnem mestu na sedežu podjetja.

  Objava prostega delovnega mesta mora vsebovati navedbo delovnega mesta, pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od osmih dni. Če se pogodba o zaposlitvi sklepa za določen čas, če je določeno poskusno delo ali druge posebnosti, je v objavi potrebno navesti tudi te.
   
  Izbirni postopek
  V izbirnem postopku delodajalec sme od kandidata zahtevati samo dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela ter samo tiste podatke, ki so v neposredni povezavi z izpolnjevanjem pogojev za opravljanje dela. Delodajalec tako npr. ne sme zahtevati podatkov o družinskem stanu, otrocih, verski opredelitvi ipd.; v primeru, da taka vprašanja postavi, kandidat nanje ni dolžan odgovoriti. 

  Od kandidata se sme zahtevati, da opravi preizkus znanja oz. sposobnosti za opravljanje del na delovnem mestu, za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi. Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec izbranega kandidata seznaniti z delom, s pogoji dela (npr. deljen delovni čas) ter s pravicami in obveznostmi, ki so povezane z opravljanjem dela. V skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu sme – zaradi ugotovitve zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela – na svoje stroške kandidata napotiti na predhodni zdravniški pregled.
   
  Kdaj je potrebna javna objava?
  Javna objava prostega delovnega mesta izjemoma ni obvezna, če npr. delodajalec in pri njem zaposlen delavec zaradi spremenjenih okoliščin sklepata novo pogodbo o zaposlitvi; če gre za spremembo zaposlitve za določen čas v pogodbo za nedoločen čas ali zaposlitve s krajšim delovnim časom od polnega v zaposlitev s polnim delovnim časom; za zaposlitev družbenikov v pravni osebi; za izpolnjevanje obveznosti delodajalca iz naslova štipendiranja; za zaposlitev družinskih članov nosilca dejavnosti pri samostojnem podjetniku; za zaposlitev invalidov po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov; zaposlitev voljenih funkcionarjev in še v nekaj drugih primerih.
   
  Postopki po izbiri
  Po opravljenem izbirnem postopku mora delodajalec praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi izbranemu kandidatu izročiti pisni predlog pogodbe, samo pogodbo pa ob njeni sklenitvi. V petnajstih dneh od nastopa dela mora delodajalec izročiti delavcu kopijo prijave v zavarovanje.  Neizbranega kandidata mora delodajalec v roku osem dni po opravljeni izbiri pisno obvestiti o tem, da ni bil izbran. V roku 30 dni od prejema obvestila ima neizbrani kandidat, ki meni, da je bila pri izbiri kršena zakonska prepoved diskriminacije, možnost zahtevati sodno varstvo.
   
  Kaj se zgodi, če pride do nepravilnosti?
  Nepravilnosti v postopku izbire novega delavca imajo največkrat za posledico odgovornost delodajalca za storjen prekršek, posamezne nepravilnosti pa lahko imajo za posledico neveljavnost, ničnost ali izpodbojnost sklenjene pogodbe o zaposlitvi. V primeru kršitve prepovedi diskriminacije je delodajalec tudi odškodninsko odgovoren.  Povej naprej

  POGLEJTE ŠE
  VEČ ČLANKOV
  Ustanova Bayer Science & Education Foundation odpira nov krog štipendij
  Bayer Science & Education Fundation je začela sprejemati letošnje prijave za mednarodne program... več »
  Največji izziv je motivacija
  Pri največjem slovenskem zaposlitvenem portalu Mojedelo.com se zavedajo, da je za dvig kulture za... več »
  5 prikritih »izgovorov«, ki meglijo etično presojo
  Mnogokrat se v življenju srečamo z etičnimi dilemami tako v zasebnem življenju, kot v službenem oko... več »
  Mednarodna konferenca o poslovni etiki FEEL 2015
  Etično voditeljstvo v organizacijah. Kaj je to in zakaj je tako pomembno? Ali imamo tudi v Slo... več »
  Kaj je novega na portalu MojeDelo?
  Že več kot deset let smo stičišče med vami, delodajalci, in najboljšimi iskalci zaposlitve. Ta... več »
  Iskanje novega sodelavca ni več »le« iskanje!
  Spremembe na bolje so vedno dobrodošle, še posebej v poslovnem okolju, kjer le-te pomenijo tudi mož... več »
  Prvo kakovostno HR izobraževanje za mlade kadrovike in start-upe v Sloveniji
  0 0 1 113 646 TS Studios 5 1 758 14.0 ... več »
  Sejem izobraževanja in poklicev za vse generacije
  Sejem izobraževanja in poklicev Informativa bo 23. in 24. januarja 2015 na Gospodarskem razstavišču... več »
  PODJETNIKI, ZAVIHAJTE ROKAVE!
  0 0 1 37 216 TS Studios 1 1 252 14.0 ... več »
  Zaposleni - strošek ali naložba podjetja?
  Kdaj so zaposleni za organizacijo strošek in kdaj ključni dejavnik uspeha? V tistih organizacijah, ... več »